Frum domny Nejmedia.net

Reklama zde. Your ad here.

Kvalitn nstroje pro webmstery:
Nejmedia.net , Web-recenze.cz,
Katalog klan Godlike.cz , Ankety a potadla
 - Seznam tmat - Odpovdt - Statistika - Registrace - Hledat -

Frum Nejmedia / Nabídka práce / Sháním autory/autorky èlánkù na web MyHeaven.cz
Autor Zprva
SilentSight
len
# Zaslno: 9 Srp 2009 20:13


Umíš psát poutavé èlánky? Nebo jsi zaèínající copywriter a potøebuješ nabrat reference? A nebo jsi snad jen pisálek, který by si rád zkusil publikování v internetovém magazínu? A již odpovíš kladnì na jakoukoliv pøedchozí otázku, rádi tì pøijmeme do týmu autorù webu MyHeaven.cz. Jedná se o kreativní web, který dává prostor lidem pro umístìní svých èlánkù.

Jak jsem již zmínil na zaèátku. Server MyHeaven.cz je sice pomìrnì mladý, avšak rychle rozvíjejíci se projekt. Hlavní vizí tohoto projektu je vytvoøit magazín/portál urèený jak pro mladé, tak i pro ostatní. Jelikož je však rozvoj projektu a zároveò psaní èlánkù pro mì èasovì nezvladatelné, hledám pomocníky na pozice autorù, èi autorek.


Pro koho je tato nabídka urèena?

Jak již jsem zmínil, hlavní skupinou pro kterou tvoøím tento web jsou studenti, jelikož sám jsem ještì studentem. Hledám studenty a studentky, pro které je psaní zábavou, èi formou odpoèinku a neoèekávají stovky korun za èlánek. Èlánky mùžete psát o èemkoliv, v jakékoliv formì, není problém se domluvit.

Za každý nápad, jak tento web vylepšit jsem rád. Po pøeètení pøedchozích vìt nìkteré z Vás jistì napadlo, proè psát na myheaven, když mohu tvoøit vlastní web. Ano, to jistì mùžete a nikdo Vám v tom bránit nebude, ale pokud Vás toto napadlo, tato nabídka pro Vás urèená není.

Nabízím možnost psaní lidem, kteøí nechtìjí øešit finanèní náklady za doménu, hosting a propagaci webu.... Kteøí nechtìjí mnoho hodin trávit úpravami systému a programováním dalších funkcí. Tato nabídka je urèena pro lidi, kteøí nechtìjí marnit svùj èas zaøizováním webu, ale chtìjí hned dát svoje èlánky k dispozici lidem.


Co za psaní nabízím?

Za psaní èlánkù Vám nabízím práci v mladém kolektivu lidí, které baví tvoøit webové stránky. Nechci slibovat zisky z budoucího prodeje reklamy, nicménì pokud se podaøí tento projekt vynést nìkam dále, tøeba právì díky Vašim èlánkùm urèitì Vás o podíl ze zisku webu nepøipravím, ba naopak rád Vám jej dám. Aktualizovaný magazín nemá problém prodat nìjakou reklamu, takže jsou zisky velice pravdìpodobné, ba dokonce skoro jisté. Navíc nabízím odkaz z webu, email ve tvaru cokoliv@myheaven.cz a pøípadnou subdoménu cokoliv.myheaven.cz.


Chybí kategorie? Není problém

Nenašli jste na webu Vámi požadovanou kategorii o které víte, že by bylo co psát? Nevadí, urèitì napištì. Pøidání kategorií je naprosto jednoduché. Na webu se nacházejí kategorie o nìž projevil již nìkdo zájem, ale doplnìní právì Vaší kategorie klidnì domluvíme.


Co dìlat, pokud mám zájem psát èlánky?

Psaní èlánkù je pro Vás zcela nezávazné, mùžete si jej tøeba jen vyzkoušet a pokud Vás nebude bavit rychle s ním pøestat. Zkrátka a jednoduše, zde Vás nikdo nebude nutit, dávat Vám nìjaké termíny a podobnì. Na tomto webu má být psaní èlánkù zábavou. Pokud jste se rozhodli, že se zkusíte zapojit a rozšíøíte tým autorù, pak neváhejte a napište na SilentSight@seznam.cz nebo na ICQ 205 855131 a urèitì se nìjak domluvíme ;-)

Vae odpov

          Code  vypnout *Co to je?
Napite s diakritikou slovo "cervena":

 » Uivatelsk jmno  » Heslo 
 
 


miniBB forum software © 2001-2021
Erotick pomcky